به مبارزه ی ما برای حفظ حریم خصوصی ملحق شوید!

به زودی، توتانوتا با تقویم، یادداشت و ذخیره سازی ابری که همه به صورت پیش فرض رمزنگاری شده اند، برای ما جایگزین گوگل خواهد شد - این رویای ما از آینده اینترنت است وحمایت ها و بازخورهای شما تا به امروز، ما را عمیقاً شگفت زده کرده است. از همه شما دعوت می کنیم با ما در رسیدن به هدفمان که داشتن حریم خصوصی برای همه افراد است در ارتباط باشید وما را یاری دهید. این کار واقعاً ساده ای است.

به اشتراک گذاشتن یعنی اهمیت دادن.

به همه بگویید: به جاسوسان اینترنتی نشان دهید که شما و دوستانتان کار جاسوسان را دشوار می کنید! چرا؟ فقط به این دلیل که می توانید.

Add your favorite feature.

You are a developer and would like to support Tutanota by contributing code? That is just awesome! Please make a pull request on GitHub. We will review your changes and get in touch with you. It's always best to contact us first. If the wished-for feature also requires server-side changes, we need to develop it ourselves. All features or bugs are accumulated in our community portal.