Thư an toàn

Hộp thư vô tri thức của Tutanota đảm bảo an toàn cho tất cả thư của bạn với sự mật mã hoá tích hợp.

Các tính năng của hộp thư Tutanota an toàn

The Tutanota mailbox enables you to secure your email communication easily. Automatic end-to-end encryption makes sure that no one can spy on your secure emails. We build Tutanota to protect your emails from any third party, including us.

Các tính năng thư an toàn
Việc truyền tải được mật mã hoá (TLS)
Lưu trữ thư mật mã hoá nối đầu
Lưu trữ mật mã hoá nối đầu tất cả các chi tiết liên hệ
Mật mã hoá nối đầu tất cả thư nội bộ
Mật mã hoá nối đầu dễ dàng cho người nhận bên ngoài
All data is encrypted: Subject line, body, attachments
TOTP cho xác thực yếu tố thứ hai
U2F cho xác thực yếu tố thứ hai
Không dùng captcha bên thứ ba
Chính sách không nhật kí
Các trình khách máy tính riêng
Trình khách nguồn mở (web, ứng dụng di động, trình khách máy tính)
Ứng dụng F-Droid
Tuân thủ GDPR
Các máy chủ ở châu Âu
Miền riêng
Hỗ trợ nhiều người dùng
Các địa chỉ biệt danh
Các khả năng cá nhân hoá với nhãn trắng
Luật sắp thư
Lịch mật mã hoá
Truy cập được trên mọi thiết bị
Tìm kiếm toàn văn bản vô tri thức
Xuất khẩu các thư đã chọn thành tệp .eml
Thông báo không đi làm (trả lời tự động)
Import external mailboxes into Tutanota
trong dự định
Shared mailboxes
trong dự định
Conversation view
trong dự định
Subfolders
trong dự định
Tính năng gửi nhóm
trong dự định
Truy cập thư an toàn khi ngoại tuyến
trong dự định
Tự động niêm cất tất cả thư an toàn
trong dự định
Thuê bao miễn phí
Không quảng cáo
Thân thiện với môi trường

This list gives an overview of already developed and upcoming features in Tutanota. Many features are included in the Free version while some can be booked via paid subscriptions. Please check our pricing page for details.

Thư mật mã hoá
Với mật mã hoá nối đầu và 2FA, thư của bạn chưa bao giờ an toàn đến thế. Sự mật mã hoá tích hợp đảm bảo rằng hộp thư của bạn là thuộc về bạn: Không một ai có thể giải mã hay đọc được dữ liệu của bạn.
Trên bất kì thiết bị nào
Các ứng dụng cho iOS, Android & máy tính của chúng tôi cho phép bạn gửi thư an toàn ở bất kì đâu. Trình khách web và các ứng dụng nhanh nhạy của chúng tôi đảm bảo rằng sự mật mã hoá thư là một trải nghiệm dễ chịu.

Tại sao bạn cần thư an toàn

Email encryption makes sure that your private emails can only be read by yourself and the intended recipient. On top of that, using a secure mailbox protects you from online attackers and identity theft. As we explain in our Email Security Guide, keeping your mailbox safe is crucial. Many services let you reset your password via email, which makes your email account the gate to your online identity. That’s why email services must focus on security, and that’s what we at Tutanota do. By encrypting all your emails automatically and by offering best-in-class login protection, you can rest assured that your Tutanota emails are safe.

Please find more details on our high level of security.

We at Tutanota do not offer password resets via email – for obvious security reasons. Please make sure to write down your recovery code when signing up for a secure mailbox.

Chuyển sang thư an toàn ngay hôm nay

An toàn, xanh, và không quảng cáo. Thư điện tử mà bạn cảm thấy tốt khi dùng.
Đăng kí thư mật mã hoá ngay đi nào!